KEY
Ethiopia= Green
Nigeria= White
 
 
KEY
Burkina Faso= Green
Ethiopia= Yellow
 
 
KEY
Zambia= Green
Ethiopia= Yellow