KEY
Northern Ireland= Green
Azerbaijan= White
 
 
KEY
Poland= White
England= Dark Blue
 
 
KEY
Belgium= Red
Scotland= White
 
 
KEY
Republic of Ireland= Green
Germany= White
 
 
KEY
England= White
Ukraine= Blue
 
 
KEY
Scotland= Dark Blue
Serbia= White
 
 
KEY
Wales= Red
Belgium= Black
 
 
KEY
Russia= Red
Northern Ireland= Dark Green